Organisatie en financiën

programmabureau

Programma naar een Rijke Waddenzee is complementair aan de bestaande organisaties in het Waddengebied. Het programma opereert ‘tussen de linies van beleid en beheer’. Het programmabureau is de spil van PRW. Het bestaat uit en kernteam en een programmateam.

De leiding is in handen van programmadirecteur Hendrikus Venema. Verder bestaat het kernteam uit:

 • Secretaris – Lianne Huzen
 • Manager pijler natuurverbetering naar een veerkrachtig ecosysteem – Wim Schoorlemmer
 • Manager pijler transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik – Gerwin Klomp
 • Strategisch Adviseur – Michiel Firet
 • Officemanager – Jolanda Zwart en Elly van den Berg
 • Adviseur bedrijfsvoering – Marco Blankestijn
 • Communicatiemanager – Anja Zijlstra

Het programmateam is een dynamische groep van mensen die van samenstelling wisselt. Dit team bestaat uit 12 proces- en projectmanagers, afkomstig van opdrachtgevers en via inhuur, die werken aan de 8 thema’s. Het programmateam werkt nauw samen met het kernteam en wordt aangestuurd door de twee pijlermanagers.

In verbinding met omgeving en Waddengemeenschap

Het programma staat midden in een breder speelveld dat betrokken én op de hoogte moet zijn om het draagvlak van het perspectief te waarborgen en resultaten te bereiken. Naast de opdrachtgevers van het programma gaat het daarbij om onder andere de eiland- en kustgemeenten, de gebruikers, de waterschappen, de Waddenacademie, het Waddenfonds, het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en UNESCO. Waar nodig zoeken we actief de samenwerking met andere partijen uit de Waddengemeenschap en worden ervaringen van het ‘leren door doen’ met elkaar gedeeld.

Een veerkrachtig en duurzaam Waddengebied vraagt ook om ideeën en oplossingen die van buiten de Wadden zelf komen. Een frisse blik is vaak van onschatbare waarde. Daarvoor vragen we frisse denkers, professionals die los staan van de Wadden, creatievelingen, visionairs en jongeren om nieuwe ideeën en ontwikkelingen en om te reflecteren op datgene wat we doen en waarom we dat doen.

Teamontwikkeling

Als programmabureau willen we ook zelf en van elkaar leren en kennis en inzichten delen. We kwamen dit jaar verschillende keren online bijeen. Om goed in contact te blijven hielden de pijlerteams en het kernteam minimaal één keer in de twee weken een overleg. Dit jaar hebben we als team het vak van transitiemanagement meer eigen gemaakt onder begeleiding van Drift transitiemanagement/Erasmus Universiteit. Daarnaast hebben enkele medewerkers opleidingen gevolgd in hun vakgebied.

Opdrachtgeverscollectief

Voor het Programma 2019-2022 fungeert het Opdrachtgeverscollectief PRW als Raad van Toezicht van het Programma. Het bestaat uit de opdrachtgevers van het Programma naar een Rijke Waddenzee; afkomstig van het Rijk, de Waddenprovincies en natuurorganisaties. Het heeft als taak toezicht te houden op de werkzaamheden van het programma en de programmadirecteur met raad en daad terzijde te staan.

De Raad van Toezicht komt op gezette tijden bijeen met het programmabureau om de voortgang te bespreken en kan – indien nodig – tevens de koers van het programma bijstellen.

De samenstelling van het opdrachtgeverscollectief eind 2021:

 • W. (Ineke) van Gent, Burgemeester gemeente Schiermonnikoog, namens alle Waddeneilanden- en Waddenkustgemeenten (tevens voorzitter)
 • drs. J.H.M. (Joost) de Ruig, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, namens Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 • drs. ing. P.A.A. (Peter) van Velzen, Plaatsvervangend directeur Natuur, namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Ministerie van Economische Zaken & Klimaat;
 • mr. M.A. (Avine) Fokkens-Kelder, Gedeputeerde provincie Fryslân, namens de drie Waddenprovincies;
 • A. (Arjen) Kok, Regio-ambassadeur Natuurmonumenten, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk*;
 • drs. ing. M. (Mirjam) Kuzeeprogrammadirecteur Deltanatuur, namens Staatsbosbeheer;
 • drs. A.A.M. (Arno) Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, namens het Omgevingsberaad Waddengebied (adviseur en agendalid). 

* De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit: Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Stichting Wad, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap & Landschap Noord-Holland

Financiën

Een slagvaardige netwerkorganisatie vraagt om een stabiele programmafinanciering met mandaat.

Het programma had in 2021 een budget voor het initiëren en faciliteren van projecten binnen de 8 thema’s van 2 miljoen euro. In 2021 was er een positief resultaat van 267.486 euro.

Daarnaast leverden de opdrachtgevers circa 8 fte aan het programma. De bedrijfsvoering (ondersteuning, financiële middelen, automatisering, etc.) is ondergebracht bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  

Bij aanvang van het programma in 2019 zijn er financiële afspraken gemaakt voor de jaren 2019 en 2020. In 2020 zijn er financieringsafspraken voor de jaren 2021 en 2022 gemaakt. Als gevolg hiervan zijn enkele onderdelen van het programma herbelegd bij de Waddenprovincies en Rijkswaterstaat om zodoende de begroting sluitend te krijgen. Deze onderdelen maken nog wel steeds deel uit van het Programmaplan, maar worden uitgevoerd door de Waddenprovincies en Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om de volgende vier onderdelen:

 • Thema Natuurlijke dynamiek – Strategieontwikkeling duurzaam en efficiënt onderhoud jachthavens
 • Thema Natuurlijke dynamiek – Aanpak en pilots slikvelden
 • Thema Bereikbaarheid en mobiliteit – Quick wins verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit Waddeneilanden
 • Thema Randen van het Wad – Ontwikkeling van kansen langs de kust