Vogels

Hier doen we het VooR!

Voor vogels is de Waddenzee een belangrijke schakel in het leefgebied dat zich uitstrekt van de overwinteringsgebieden langs de kust van West-Afrika tot in de broedgebieden in Siberië. De activiteiten/projecten voor PRW die door de opdrachtgevers zijn aangedragen, bestaan uit de Flyway-monitoring en het komen tot een zo veilig mogelijke en veerkrachtige Waddenzee voor vogels.

In onderstaande video draagt PRW’er Jonna van Ulzen de flywaymonitoring over aan Karst Jaarsma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Om dit te bereiken werkten we in 2021 aan:

Ontwikkelen beheermaatregelen betreffende klimaatverandering

PROJECT IN HET KORT

Alle vogels die een bezoek brengen aan de Waddenzee hebben dezelfde behoeften: voldoende voedsel, rust, en veiligheid. Dat het niet goed gaat met de broedvogelpopulaties heeft verschillende oorzaken, zoals het vastleggen van de kust, verstoring en een gebrek aan voldoende beschikbaar voedsel. Ook klimaatverandering heeft een belangrijk effect op de Waddenzee en daarmee ook op de vogels die er leven. Het huidige monitoringssysteem, waarbij met name naar vogelaantallen wordt gekeken en reactief actie wordt ondernomen is onvoldoende. Om proactief in te kunnen spelen op de veranderingen is het van belang om een early-warning-systeem te ontwikkelen. Waarbij de benodigde beheermaatregelen worden getroffen om de vogels een zo gezond en veilig mogelijke plek te bieden in de Waddenzee.

DIT HEBBEN WE GEDAAN

Uit het onderzoek dat deskundige Jeroen Reneerkens in 2020 uitvoerde blijkt dat vogels langs de Oost-Atlantische Flyway nu al negatieve effecten ondervinden van de klimaatverandering. Mogelijk kunnen deze negatieve effecten door een goed beheer van de Waddenzee deels worden beperkt. We werken we aan een ‘Klimaat Early Warning Systeem Waddenzee’ (zie ook thema Klimaatverandering) waarin we de ook effecten voor vogels willen tonen. Dit ronden we in 2022 af.

DIT HEBBEN WE IN 2021 BEREIKT

We hebben nu een zeer goede literatuurstudie over de bekende en onbekende effecten van klimaatverandering op de flyway opgeleverd. Het rapport is goed Klimaatverandering begint meer aandacht te krijgen bij beleidsmakers en beheerders. Dat is belangrijk, want natuurbeheerders en overheden zullen moeten samenwerken om de gevolgen van de klimaatverandering voor vogels binnen het Waddengebied op te vangen. Met name door de vogels hun foerageer- en rustmogelijkheden te blijven gunnen en zo mogelijk nog uit te breiden.